מפלת הצי הרוסי בטסושימא – 2 ביוני 1905

 קרב טסושימה. איור בספר Pacific Era, שנה: 1907. מקור: ויקישיתוף

מערכות המלחמה.

אמנם חשף ה' את זרוע קדשו הפעם להראות לעיני העמים כי דורש דמים אותם זכר וינקום את נקמת דם בניו מידי הממשלה המרשעת, וכי לו חרב נוקמת לשלם לעושי רשעה. בשבוע העבר העביר קו הטעלגראף קול במחנה כי השפלה קרן היאפאנים ונשתנה גבורת צי טאגו במלחמת הים הראשונה. רבים מהרו להאמין בדבר ויאמרו כי הזמן וההצלחה משתנים, פעם תרומם בעליה למרום ופעם תפילם ארצה. אכן ביום א' הזה יצאה כברק השמועה כי נגדעה ונפלה זרוע ראשדעסטונסקי והצי הבאלטי אשר בטח בו כי הוא יפיל את היאפנים חללים ויסול מסלה להרוסים לגזור על ימין ושמאל. פתאום כרגע אחד נפל ונהרס לאין תקומה והיה כלא היה. ונוסף אל התבוסה הזאת, כי לא בחיל ולא בכח מלחמה שלטו ידי היפאנים בצי הרוסי, כי אך מאצבע אלקים כי הוא הוליך את האדמיראל שולל ויסלף דרכו ויסכל דעתו ללכת דרך עקומה צפונה, דרך ים קאָרעאַ ויעזוב את נתיב הישר דרך האוקיונס, ויבוא בים הסינים מפארמאזא באורח הקארעאני. על כן מצא טאגו כחו להקיף את הצי הרוסי מפנים ומאחור, והשבר אשר חכה עליו מצאהו, ויבוא עליו איד פתאום, ובמלחמה הראשונה נטבעו מידי היאפאנים מרבית האניות הגדולות אניות השריון ובתוכם האניה הנודעת בכחה וגבורתה הנקובה בשם באָראָדינא שהיתה תפארת עוז רוסיא וחרב גאותה, ועמה עוד אניות מגן ואניות הרבה מאד, ומתבוסה הזאת ואילך אפסה תקות ראשדענ. לעשות חיל נגד היאפאנים ואף לא למלט את יתר האניות ואת האנשים אשר בהן בלתי אם תתאמת השמועה כי ראשדענ. חלק את הצי הכולל לשלשה ראשים ללכת וולאַדיוואָסטקה בשלשה דרכים שונים, אז אפשר כי יצליח בידו להציל את יתר הפליטה אשר היאפאנים רודפים אחריה. הדעפעשים הרוסים אמנם מקילים הרבה בהודעותיהם ומקטינים את מדת האסון. ואולם סוף סוף לא יוכלו לדכא את מצב השבר, ועוד מעט יודו בע"כ כי האדמיראַל טאגו איש מלחמה אמתי הוא, מתנהג במתינות וחס על כחות הצבא לבל יאבדו לבטלה, ושומר אותם עד הרגע האחרון בהגיע השעה ועת הרצון להתנגש במלחמה מכרעת ולהשתרע על האויב בכלי מות אשר לא יחטאו את המטרה טאגו הכריע את קמיו בחריצות ידים בדרכו עד כה, בעת אשר שרי רוסיא שכבו הוזים כלם הלומי יין ונבלעים בתאותיהם הנתעבות, כל העתונים באחת ידברו כי דרך הזה ללכת צפונה וולאדיוואסטיקה נכרת ונסגר בעדם.

ביום 27 הזה נפגשו הצי הרוסי עם הצי היאפאני במצר הים בנתיב הקארעאני, ובאותה שעה החלה המלחמה הנוראה ותהי ראשיתה כי במשך רגעים אחדים הריקו שלושה טאַרפדות אשר השקיעו היאפאנים במשך מסע הציים הרוסים בקרקע הים, את בני אשפתם, וכל עמל צבא הים ויגיעתם בדרך הרחוקה הזאת משך שמונה ירחים עלה פתאום בסערה השמים. וביום 29 הודיעה ממשלת יאפאן גלוי לכל העמים כי עשה טאגו נצחון גדול נגד הצי הרוסי, אך תוצאות הנצחון ומספר האבדות מזה ומזה נסתמו עוד לפי שעה עד 29 הזה. אך מלונדון מודיעים כי הצי הבאלטי שכבר התחבר עם הצי הוולאדיווסטיקי בנוסם מפני האויב התפרדו לנוס בשנים דרכים דרך הנתיב הקארעאני ודרך טשוהימא, ומהם רבים שנפסלו מעשות מלאכתן מרוב בדקיהן אשר נפרצו בהן. אכן אף כי לא נודע מספר האניות שנטבעו לא תכחד הנפ"פ כי חמש אניות מלחמה היותר נכבדות ושש עשרה אניות משא נושאות גחלים ירדו יחד במצולות. כפי הודעת הנפ"פ מיום 30 מספר האניות שבא קצן 15 אניות מגן, עשר טבעו בים וחמש נשבו בידי היאפאנים. והמצביא על הצי השלישי השר האדמיראל נעבאגאטאוו אשר בא ביום 9 לח"ז לים הכיני הדרומי ועמו שלושה אלפים איש גם הם הלכו שבי לפני אויב. לפי זה, תאמר הנפ"פ מן ששת האלפים שבע מאות עשרים ושמונה אנשי הצבא שהיו בשלשת הצוים אבדו יותר ממחציתם עמהם הפסידו הרוסים 396 קני תותח הגדולים בנפלם ביד היאפאנים, מלבד 250 אשר בשבירת האניות צללו כעופרת עם האניות הנשברת. – ראשדעסטוו. נעלם מכל עין ולא רחוק מהאמין כי גם הוא כמו מאַקאראָב הנהו בין הטבועים. – לדעת את תוכן המפלה החזקה אשר באה על רוסיא בכל צבעיה בפעם הזאת נוכל להכירה מן העובדא כי הקיסר מרגע שמעו את השמועה נפל כחלל על מטתו ואומרים כי רוח רעה בעתתהו. – מספר כל האניות אשר התחברו במלחמת הים ההיא היה 11 אניות מגן ממדרגה הראשונה, 4 אניות מוקש (קרייצער) 15 מחריבי הטארפודות ועתה אחרי אבדן האניות ביום 27 הזה שנפלו שבי או נהרסו ונטבעו נשארו לרוסיא במזרח אזיא 4 אניות מגן 2 אניות מוקש גדולות ושתי קטנות, אשר בלי ספק גם הן הנן שבורות מלבד שלוש אניות המגן הנמצאות כעת בוואלדיוואָסטאק. והצי הרביעי אשר קותה רוסיא לשלוח בחודש יוני כפי הודעת הטשאס ישאר על מקומו בשלום, כי כח אין לו למוש ממקומו, יען נודע להממשלה כי בצי הזה שמו שרי מעלה באמתחתם 22 מילליון רב"כ מקנית האניות והזדיינותן במזון וצידה בקני התותח ויתר הטכסיס, ע"כ ינוח על משכבו בשלום. הצי השלישי הזה קטן ודל מאד, אך שתי אניות מגן שתי אניות מוקש וטארפעדות אחדות, ואם תזכור עוד ממשלת רוסיא את אחרית גבורתה בפארטארטור ואחרית הציים ספק גדול הוא, כי מרוץ מהלך אניות יאפאן נמהר מאד יותר מאניות רוסיא, התשות מני זוקן ומרוב ישנם תתנהגנה בכבדות, ויש מחליטים כי אחרי עשות היאפאנים הנצחון הזה הכינו פניהם לקראת וולאדיוואסטאק למען הכרית את הדרך לפני הרוסים לבלתי יוכלו לשוב לארצם דרך וולאדיוואָסטק. עוד הידיעה האחרונה באה ונותנת חשבון האניות שאבדו במלחמה האחרונה ביום 27 מאי: הנטבעות: באָראָדינא עם 830 איש 58 קני תותח, אימפעראטאר אלכסנדר השלישי עם 782 איש 58 קנ"ת; ונשבו: אָרעל עם 782 איש 58 קנ"ת, ניקאלויס 623 איש, 32 קנ"ת, אניות החוף במגיניהם אושאקאוו 404 אנה"צ עם 26 קנ"ת. אפראקסין 404 איש עם 26 קנ"ת נטבעו. אניות מוקש מגינים נטבעו: נאכימאָוו 572 איש 36 קנ"ת, דאָנסקאַי 495 איש 34 קנ"ת, מאָנאָמאך 495 איש, 31 קנ"ת אניות שרפה נטבעו: שוויעטלאנא 600 איש 22 קנ"ת, שענטשכאב 334 איש 16 קנ"ת. – סכום הנזק אשר סבלה רוסיא ביום ההוא בארבע האניות הגדולות עם הטכסיס וכל אשר בהן נחשב 120 מילליון, בשמונה אניות החוף והמוקש 140 מילליון, ועם אניות המשא והגחלים יעל הנזק 270 מיליאן. – בסה" אבדה רוסיא 11 אניות הגדולות והיותר חזקות, מן 6321 האיש נמלטו המחצה מהם, 397 קני תותח. – כפי הנודעת טאגו לטאקיא מיום 29 הזה טבעו 12 אניות רוסיות למיניהן, ונשבו 6 אניות, האדמיראל נעבאגאטאוו בין שלשת אלף השבויים, ואניות היפאנים רודפות אחרי שרידי הרוסים. – מפעטרבורג מודיעים כי ראשדע. חי רק נפצע פצעים אנושים. – הנאוו. וורעמיא מאשימה את ראשדעסט על אשר בחר לו את דרך פארמאז הדרך הקרובה והמסוכנת מאד, ואת החסרון הזה והמעות יוכל לתקון רק אם תעוז ידו לאסוף את האניות הנשארות, למקום אחד אל האי סאדלע שהוא חצי הדרך בין נתיב קארעא לבין וולאַדיוואָסטאק, ובחמת רוחו נוהם הנאוו. וורעמיא למה יאמרו בחו"ל כי חטאו הרוסים בקחתם עמהם למלחמה צלמי קדושי הרוסיא וישנו בהם מבלי חשוב עצה ותחבולה ומלחמה ולא יתנו לב לדעת כי בזה הטיבו לעשות כי חזקו ואמצו את האמונה בלבם. ומסיים דבריו בברכה כי תחזק את ידי אנשי המלחמה הנתינים בצרה בין בים בין ביבשה, בזכות האמונה ומסירות נפשם והשיב את כבוד נשק רוסיא על מקומו. ואיה זכות שפיכות הדם הנקי אשר לא יכופר כי אם בדם שופכו? – עתוני אנגלית מביעים עם שמחתם גם תקותם כי רוסיא לא תבוש מעתה להושיט ידו לשלום. –


"קול מחזיקי הדת", שנה עשרים ואחת, מס' 33, 2 ביוני 1905, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

[שגיאות הדפוס במקור]

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s