הקרב אצל פוסאן – 25 באוגוסט 1904

דברי הימים

ממערכות המלחמה בים.

פרטי הקרב אצל פוזאן. – פגישה, או רדיפה? –. אי שווי האניות הרוסיות. – מדת מהירות-המסע. – תותחים בלי סוכך. – עזרת ה„רוסיא“ וה„גרומובוי“. – תכסיס היאפאנים – בלי גבורה. – שיבת הרוסים לוולאדיבוסטוק. – תולדות הקרב.

הַקְּרָב הַפוּזַאנִי. הקרב בים ביום 1 אבגוסט אצל פוזאן היה, לפי פרטי ההודעה הרשמית, כבד הרבה יתר משהיה לפי כלליה. כבר נודע, כי אחרי הקרב סרה האסקדרא הוולאדיבוסטוקית הרוסית ותסב לאחור צפונה. בה נמנו ה„רוסיא“ וה„גרומובוי“. גם נודע, כי ה„רוריק“ אחרי מלחמת מגן נפלאה לא יכול למלא את פקודות המצביא הראשי ויעמוד מלכת, כי פגעו בו כדורים אשר פלחוהו, וירד מצולות. בהודעות ממקור יאפאן היו דברים לא מדויקים. נאמר שם שהקרב נמשך עשר שעות ובאמת נמשך חמש שעות. גם נאמר, שהאסקדרא היאפאנית פגעה את הרוסית, ותעמדנה ותתגרינה מלחמה זו בזו, ובאמת אך רדיפה היתה ולא עמידה ותגרה במקום אחד. בעקב הפלוגה הרוסית הלך ה„רוריק“, כי היה חלש ומתון בערך אל שתי האניות האחרות. המומחה במה"ע רוס' וויער' אומר, כי סבת האסון לא היתה הכרעת הכח של קאמימורא (אמנם היה לו צבא רכב יותר כדי 60%), כי אם אי-שווי האניות הרוסיות בבחינת מהירותן. אניות המרוץ השריוניות, היאפאניות, אשר לקחו חבל בקרב, כולן מטבע אחד, מדה אחת, מהירות אחת, זיון אחד, עובד אחד של קירות המגן, מכונות שוות. אין בין „אסאמא“ ו„טוקיבה“, או בין „אידזומא“ ו„איבאטיא“ אלא שאניות המרוץ האחרונות נבנו כשתי שנים אחרי הראשונות ושריוניהן חזקים מלאכת קרופ ויש להן קלחות תבנית צנורי מים ולא תבנית קנה. לעומת זה „רוריק“ נבדל הרבה מ„רוסיא“ ומ„גרומובוי“ גם במדות גדלו גם באיכות מָגִנוֹ גם בצבא רכבו – ובעיקר במדרגת מהירותו. לרגל הדבר הזה לא היו נקודות רפויות באסקדרא היאפאנית, ולעומתה אצל האדמיראל בעזאבראזוב היה ה„רוריק“ נקודה של מיחוש ולקותא. לפיכך התנפל קאמימורא בכל מאמצי חילו על המקום הזה.

אָסוֹן הָ„רְיוּרִיק“. תותח ה„רוריק“ לא היו מסוּככים כל עיקר, בעוד אשר תותחי אניות המרוץ היאפאניות עמדו מאחורי עֲבִי גַבֵּי מגנים יצוקים ואיתנים בעלי שש אצבעות שאין כדורי קלע יכולים לעשות בהם בקיעים ופרצים. על כן לשוא התפארו היאפאנים בהכריעם את האניה לא-עֹז ולא-מגן, כאלו לכדו עיר מבצר גדולה. הרוסים לא כשלו בקרב הזה מחוסר גבורה, כי אם מאשר האניה „רוריק“ היתה בעלת טפוס אר מהאניות „רוסיא“ ו„גרומובוי“ ולא יכלה לשאת אתן בד בבד. תותחי ה„רוריק“ נהרסו בנקל והיריה מהם הלכה הלך ורפה. אז כפי ההודעה הרשמית החלו ה„רוסיא“ וה„גרומובוי“ לעזור ל„רוריק“ הכושל בפניתם אל המקום ההוא ובמשכם את כל כובד היריה אל עצמם. אך ידם לא מצאה להציל את „רוריק“, כי הוא נפרץ במקומות אחדים מתחת לקו-המים (כנראה במקום לא היו פחי מגנים) ויט על צדו השמאלי. אז נסעו ה„גרומובוי“ וה„רוסיא“ לבדם צפונה, וקאמימורא פנה לרדוף את האניות הרוסיות השבות אחורנית בארבע אניות מרוץ שריוניות, ולמול ה„רוריק“ הציג אך את שתי אניות המרוץ הנושנות „נאניווא“ ו„טאקאטשיהו“ (זו האחרונה עמדה לתחית המתים, כי לפי ההודעות מכבר טבעה בעת הקרב עם הוואריאג אצל טשימולפו, ואולי מן המים משה משוה). אניות המרוץ היאפאניות קרבו אל ה„רוריק“ הנהרס, בעת אשר כלי תותחיו כבר נדמו, ויכוננו אליו פחים מתפוצצים אחדים, ויטביעוהו.

הסיירת הרוסית Rossiya בנמל ולאדיבוסטוק אחרי הקרב ליד פוסאן, אוגוסט 1904. מקור: ויקישיתוף.

נִצָחוֹן בְּלִי גְבוּרָה. אך במסע רדיפתו לא הצליח קאמימורא, ובעזאבראזוב נמלט. קאמימורא נותן נמוק לזה, שהוא היה טרוד בשים-קץ לה„רוריק“. אבל זה הוא רק פתחון פה, כי באמת היה ה„רוריק“ מרוטש ומפולח מראשית הקרב, ולא היה כל צרך לכמה אניות יאפאניות להיות טרודות בו. עם ה„רוריק“ ספו לערך 120 נפש, כי מן 719 הצילו היאפאנים 600. לפי זה גוזמה היתה בהודעותיהם הרשמיות של היאפאנים, שהצילו את כל אנשי האניה באין נגרע אחד. ה„רוסיא“ וה„גרומובוי“ סבלו, לפי ההודעה הרשמית, נזקים עצומים, אך הלא יכלו להמלט. כנראה, לא חדרו כדורי היאפאנים אל קירות האניה המצופים שריונים ולא אל המכונות, כי אם אל החלקים העליונים. אבל אין להטיל ספק בידיעות רשמיות. הנזקים היו בל"ס כבדים, כי לוא היו קלים, אזי לא עזב האדמיראל בעזאבראזוב את אנשי ה„רוריק“ להיות מוּצלים על ידי היאפאנים ולקוחים בשביה, אך היה חש לעזרם ולפלטם. הוא לא יכול לעשות זאת לבלי המיט שואה על אניותיו שכבר היו ניזוקות, אבל עוד היו מוכשרות לשוט, וחובתו היתה להשתמש בשעת הכושר ולשוב צפונה, היינו להמלט לוולאדיבוסטוק בעוד מועד, ואת חובתו זאת עשה. גם הפעם אנו רואים, שאין היאפאנים גומרים את נצחונם. אחרי נפול ה„רוריק“ היתה להם הכרעה עצומה מאד בים. מול שתי אניות המרוץ של בעזאבראזוב היתה להם אסקדרא גדולה ושלמה נוסעת במדת מהירות אחת, עם כלי תותח רבים מאד, מזה ומזה על שפת הים חופי יאפאן וקוריאה, אחוזות עמם וממשלתם, והרוסים בתוך הים הגדול, והאויב מזה ומזה, ומכל האסקדרא אך שתי אניות בודדות, ובכל אלה לא השלים קאמימורא את תבוסת הרוסים, רק שפטים עשה בהם וכלה לא כלה אותם. זה אות, כי תכסיס היאפאנים בקרב הזה לא היה מצוין כלל. אף את ה„רוריק“ לא לכדו בגבורה, אך תשישות כחו שמה אותו לאחור ולא לפנים, ובגלל אשר היה האחרון באסקדרא הרוסית ולא הספיק למהר מהלכו כהאניות האחרות שנסעו עמו יחד השיגוהו היאפאנים ויפגיעו בו את כדוריהם.

תּוֹצְאוֹת הַמִּקְרִים. התולדה הראשונה של הקרב אצל פוזאן יהיה הפסק נסיעות אניות המרוץ הרוסיות מוולאדיבוסטוק במימי יאפאן להרגיז את הדרך. ההפסקה הזאת אולי תמשך עד בוא צי הים הבאלטי. ואמנם לפי דברי המומחים (רוס' וויעד, נאוו' וור') – אין להצטער הרבה על שביתת ההתנפלות על אניות המשא היאפאניות. תגרות כאלה אינן מביאות נזק רב למסחר הים של אויב חזק, ועל כן אינן מסייעות להחיש את קץ המלחמה. במשך המחצית הראשונה של שנה זו עשתה הפלוגה הוולאדיבוסטוקית הרוסית חמש נסיעות-פרצים כאלה (שתים הקאפיטאן רייצנשטיין; אחת הקונטראדמיראל יעססען ושתים – סגן-האדמיראל בעזאבראזוב). אכן מסחר-הים של יאפאן לא לקה, ולהפך עפ"י הידיעות הסטאטיסטיות הרשמיות – עלה מעט. זה אות, כי השמחה שהיאפאנים מראים לרגל הפסק התנפלות האניות הרוסיות על אניות מסחרם היא אך למען הגדיל את מראה נצחונם.

     נ. ס.


 "הצפירה", שנה שלושים ואחת, מס' 186, 25 באוגוסט 1904, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

Fusan. Rossia, Gromoboi, Rurik, Idzumo, Iwate, Azuma, Tokiwa, Naniwa, Takashiho, Variag.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s