הסכסוך בין אמריקה ואוסתריה בשל „אנקונה“ – 14 ו-19 בינואר 1916

אישטבן בוריאן (István Burián), שר החוץ האוסטרו-הונגרי, 1915. מקור: ויקישיתוף.

הסכסוך בין אמריקה ואוסתריה בשל „אנקונה“.

קוראינו יודעים, עפ"י הידיעות התלגרפיות שפרסמנו בגליונינו הקודמים, כי נפל סכסוך בין ממשלות אמריקה ואוסתריה-אונגריה בגלל הטבעת האניה האיטלקית „אנקונה“ ע"י הצוללות האוסתריות ושבה נסעו נתינים אמריקנים.

הציר האמריקני בוינה מסר להברון בורין, וזיר החיצון האוסתרי, תזכיר מיוחד מאת ממשלת ארצות-הברית בנוגע לסכסוך הנ"ל.

בתזכיר הזה נאמר בין יתר הדברים כי:

„למרות ידיעת הממשלה האוסתרית מנקודת-מבט הממשלה האמריקנית שבוארה בדיוק לממשלת גרמניה ושזו האחרונה נתנה את הסכמתה לה, – בכ"ז תקף מפקד אחת הצוללות האוסתריות את האניה „אנקונה“, מבלי שים לב להבטיח את חיי המלחים והנוסעים באניה זו, שהוא רצה, כנראה, להחריבה, מפני שלא עלתה בידו לקחתה בתור שלל ולהובילה לאחד החופים האוסתרים. ממשלת אמריקה חושבת שמפקד הצוללת הנ"ל הפר את עיקרי הזכויות הבין-לאומיות ופגע בחוקי האנושיות בהרעישו את „אנקונה“ טרם שהנוסעים בה הספיקו לעזב את האניה ולהציל את חייהם.

התנהגותו של מפקד הצוללת נחשבת כרצח אמתי, ולא כמערכה מתאימה לחקי המלחמה, יען כי לפי מה שהוגד לנו לא הראתה „אנקונה“ שום התנגדות ולא נסתה לברוח. ומכיון שאין שום סבה היכולה בתנאים כאלה לסלוח על התקפה שכזו, מוצאת ממשלת אמריקה חובה לעצמה להחליט שמפקד הצוללת עבר על הפקודות שניתנו לו מגבוה, או שממשלת אוסתריה-אונגריה התרשלה מתת לו פקודות המתאימות לזכיות הבין-לאומיות ולעיקרי האנושיות. הממשלה האמריקנית אינה רוצה לשער כפי ההנחה האחרונה והיא נוטה להאמין שמפקד הצוללת פשע פשע גדול בזה שהפר את הפקודות שנמסרו לו מגבוה.

ממשלת אמריקה מוצאת חובה לעצמה לדרוש מאת הממשלה האוסתרו-אונגרית: כי תתחשב את הטבעת „אנקונה“ כאת מעשה בלתי-חקי וכעון שלא יכופר, כי האופיציר הנזכר יעונש לפי החק וכי ישולם פצוי ודמי-נזיקין בעד האזרחים האמריקנים שנהרגו או שנפצעו באניה זו.

ממשלת אמריקה מקוה כי הממשלה האוסתרית תכיר בחומרות המקרה הזה ותמהר למלא את הדרישה הזאת. ממשלת אמריקה מגישה את הקובלנה הזאת על יסוד אמונתה, שממשלת אוסתריה-אונגריה לא תסכים ולא תגין על מעשה שכזה החשוב בעיני העולם הממודן כעון פלילי, כמעשה בלתי-אנושי וברברי אשר גרם למיתתן של נפשות נקיות של אזרחים אמריקנים“.

תשובת אוסתריה לאמריקה

וזיר החיצון האוסתרי ברון בורין מסר לה' פנפילד, ציר ארצות הברית בוינה, את התזכיר הזה:

„אל התזכיר הנכבד מאד מספר 4167, שנמסר לידי הח"מ ביום 9 דסמבר ע"י ב"כ ממשלת ארצות-הבירת הציר ק. פרדריך פנפילד בנוגע להטבעת האניה האיטלקית „אנקונה“, מתכבד הח"מ להעיר לע"ע, מבלי להכנס בפרטי הטענות, שלפי תוקף ההאשמה שהאשימה ממשלת-הברית את מפקד הצוללת שהטביע את האניה ולפי הודאות הטובעת בדרישתה מאת הממשלה האוסתרו-אונגרית, היתה צריכה ממשלת-הברית להודיע בפרוטרוט את העובדות הברורות ואת הפרטים שעליהם היא תומכת את דרישותיה.

תאור הענין בתזכיר הנ"ל, אם גם נניח שהוא מתאים בכל אל המציאות ואם גם נביט מנקודה משפטית היותר נוחה, מניח מקום לספק גדול ואינו מספיק בשום אפן להיות בסיס של אשמה נגד מפקד הצוללת או נגד הממשלה האוסתרית.

ממשלת ארצות-הברית נמנעה גם מהודיע את שמות האנשים שעל עדותם היא סומכת ואשר היא מאמינה, כנראה, לעדותם יותר מאשר לדברי הנהלת הצי הקיסרי הממלכי.

גם במה שנוגע למספרם, לשמותיהם ולגורלם של הנתינים האמריקנים שנמצאו בשעת האסון על האניה האיטלקית הנ"ל אין התזכיר מודיע מאומה. מכיון שהודיעה הוזרה הושינגטונית בהחלט שבמאורע המדובר נפגעו נתינים אמריקנים נכונה הממשלה האוסתרו-אונגרית בפרינציפ לבוא בדברים בענין זה עם ממשלת ארצות-הברית. אבל היא מחייבת להציע מקודם את השאלה מדוע לא בססה ממשלת ארצות-הברית את דרישותיה בתזכיר הנ"ל על יסודות משפטיים, בשים אל לב אל העובדות והמקרים המיוחדים שהזכירה אותם בעצמה ותחת זה רמזה על חליפת המכתבים שהיו בינה ובין ממשלה אחרת במקרים אחרים? הממשלה האוסתרו-האונגרית אינה יכולה ללכת בעקבות ממשלת-הברית בדרך בלתי-כבושה זו מפני שאין לה ידיעה מספקת מכל חליפות המכתבים של ממשלת ארצות-הברית ואינה חושבת ג"כ שידיעה זו היתה מספיקה לה בנדון דידן.

המאורע הנדון שונה בעקרים רבים, לפי הנודע לממשלה האוסתרו-אונגרית, מהענין או מהענינים שעליהם רומזת כנראה הממשלה האמריקנית.

הממשלה האוסתרו-האונגרית מרשה איפוא לעצמה לבקש את הוזרה הושינגטונית לסמן בפרוש את החוקים שעבר עליהם מפקד הצוללת בהטביעו את ה„אנקונה“.

ממשלת ארצות־הברית חשבה לנחוץ לרמז גם על השקפת הממשלה הברלינית בחליפת המכתבים הנזכרת. הממשלה האוסתרו-אונגרית אינה מוצאת בתזכיר הנכבד מאד שום אפשרות להבין את כונת הרמז הזה.

אם חושבת ממשלת הברית להביע בזה את דעתה שבמאורע זה כבר נפסקה הלכה כמוקדם, מחויבת הממשלה כדי למנע מראש כל סכסוכים, להודיע שהיא משאירה לעצמה כמובן את הרשות הגמורה לדון בענין „אנקונה“ לפי השקפתה המשפטית.

הח"מ מתכבד לבקש את כבוד ציר ארצות הברית בבקשה רבה למסר את הנ"ל לממשלה האמריקנית ולהודיע לה שהממשלה האוסתרו-אונגרית מצטערת לא פחות מהממשלה האמריקנית על הקרבנות הנקיים שנפלו במאורע המדובר, ומשתמש במקרה זה להביע לכבוד מעלתך, הציר, את רחשי הכבוד היותר נעלים.

בורין.“


פרדריק קורטלנד פנפילד (Frederic Courtland Penfield), שר החוץ האמריקאי, 1915. מקור: ויקישיתוף.

התזכיר האמריקני השני.

בתשובה על תזכיר-התשובה ששלחה ממשלת אוסתריה-אונגריה לממשלת ארצות־הברית – שאת תמציתו הבאנו כבר ב„החרות“ – מסר ציר ממשלת אמריקה בוינה, מר פינפילד, לוזיר-החיצון האוסתרו-אונגרי הברון בורין, תזכיר שני בנסח זה:

„למעלת ברון בורין, וזיר החיצון בוינה.

שר נעלה!

אני הח"מ, ציר ארצות־הברית של אמריקה בוינה, מתכבד למסור למעלתך את התשובה הבאה לקמן מאת ממשלת ארצות-הברית להתזכיר הנכבד שנמסר ע"י מעלתך ביום 14 דסמבר בנוגע להטבעת האניה האיטלקית „אנקונה“ ושאת תכנו נשלח בתרגומו ללשכת-הממלכה בושינגטון:

ממשלת ארצות-הברית קבלה את התזכיר של כבוד מעלתך בנוגע להטבעת „אנקונה“, שנמסר ביום 14 לח"ז בוינה ונשלח ע"י התלגרף לושינגטון. התזכיר הזה נמסר תיכף־ומיד לעיון המ־ר. [?]

ביום 15 נובמבר 1915 מסר הברון זוידניק, בא-כח אוסתריה-אונגריה בושינגטון, ללשכת-המדינה, הרצאת הצי האוסתרו-אונגרי בנוגע להטבעת „אנקונה“ ושבה נאמר כי האניה הזאת נתקלה במוקשי הצוללות אחרי שהמכונות עמדו ובשעה שהנוסעים עדיין באניה. ההודאה הזאת כשהיא לעצמה היא, לפי דעת ממשלת ארצות-הברית, מספקת כדי להטיל על מפקד הצוללת שהטביעה את האניה הנ"ל – האחריות על פגעו בחקים הבין-לאומיים ועל התרשלותו הגמורה בעיקרי האנושיות, שכל עם-לוחם צריך לשמור עליהם בעת מהלך המלחמה הימית.

לפי העובדות הברורות האלה חושבת ממשלת ארצות-הברית שהיא צודקת בסברה שכל הפרטים בנוגע להטבעת „אנקונה“, החשיבות ומהות ההוכחה ביחד עם הרצאת הצי האוסתרו-אונגרי המאשרת אותה וגם מספר הנתינים האמריקנים שנהרגו או נפצעו בשעת המקרה הזה, – אינם כלל וכלל עקריים ועלולים לוכוח. האשמתו של מפקד הצוללת כבר נתבררה וזוהי עובדה ברורה שאי-אפשר להכחישנה כי נתיני ארצות-הברית נהרגו או נפצעו או עמדו בפני סכנה עצומה ע"י אפן מעשהו הבלתי-חקי של המפקד הנ"ל. תקנות החקים הבין-לאומיים ועיקרי האנושיות שהופרו בכונה ובמזיד ע"י מפקד הצוללת הם הצהרות ידועות כ"כ מבחינה חקית ומשפטית עד שאין ממשלת ארצות הברית מוצאת לנחוץ להתוכח עליהם ואינה חושבת שגם הממשלה הקיסרית והמלכותית תעמיד אותם על הפרק.

ולפיכך, אין ממשלת ארצות־הברית מוצאת אפשרות אחרת חוץ מהטיל האחריות על הממשלה הקיסרית והמלכותית בעד מעשהו הבלתי-חקי של מפקד אניתה, ומלחדש שוב את תביעותיה הברורות כבר באפן מדויק בתזכירה מיום 6 דסמבר.

ממשלת ארצות־הברית מקוה כי הבאורים הנ"ל יתנו לממשלת אוסתריה-אונגריה את האפשרות להכיר בצדקת דרישותיה ולמלא אחריהן בכוח חפש גמור ובחפץ להמשיך את היחוסים הטובים השוררים מכבר בין שתי הארצות, כאשר עשתה ממשלת ארצות-הברית בפנותה אליה.

ברגשי-כבוד מצוינים: פנפילד“.


"החרות", שנה שמינית, מס' 101, 14 בינואר 1916, עמ' 1; מס' 105, 19 בינואר 1916, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

SS Ancona in Wrecksite.eu

Kapitänleutenant Max Valentiner in U-boat.net

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s