אניות הנפט של נתן רוטשילד – 1889

מה יפעל ישראל.

[…]

העשיר רב האוצרות נתן רוטשילד, התפוש ברוב עשרו במסחר הנפט הרוסי, יחל לשים משטרו למוצאיו ולמובאיו על הים השחור בלי עזר זולתו. נ. רוטשילד הציע לא אחת לפני אנשים שונים שיקבלו ע"ע את הובלת נפטו לחופי הים השחור וגם לחפי הודו וסנים, ומשום דיני המלכות, רצה שתהיינה האניות רוסיות ודגל רוסיא עליהן גם להתנוסס ובעליהן יהיה אנשים רוסים. לוא הצליח החפץ הזה ביד רוטשילד, שתהיה מלאכת ההובלה נעשית ע"י אחרים, אזי היה דינו כדין שולח-משאות מן השוק ולא יותר. אבל הסוחרים ובעלי הספינות מבין הרוסים לא נתנו ידם לו, וע"כ, לפי שמועות שראוי לסמוך עליהן, גמר בדעתו להכין לו בעצמו אניות לצרכי ההובלה; שלש אניות-קיטור תהיינה עשויות כעין גלות לשפוך לתוכן את הנפט ושתי אניות תשאינה עצים ושאר חמרים שיש בהם צרך מה. עד כמה קשה לבית מסחר רוטשילד, שמצודתו פרושה כעת על מקצוע שאין גדול ממנו על שדה חרשת הנפט הקוקזי, להביא לו עצים ולפלס נתיב לנפט, יש לראות מזה, כי בשנה העברה הובאו עצים מנארוועגען לבאטום! דמים מרובים מאד נשתלמו בעד מעמד העגלות-הגלות (אשר תכילינה את הנפט בתוכן) במסלת הברזל הקוקזית, מחסרון מקום להוביל את הנפט. לפי ההשערה ישלח רוטשילד את הנפט באניותיו לחפי הודו וסנים. לפי"ז יעלה מספר צי נושא הנפט על הים השחור עד כדי שלש אניות-קטור והגיע כעת לחמש עם הנמצאות מכבר, אבל עודנו קצר יד לעמוד בקשרי מלחמת ההתחרות נגד הצי האנגלי המחזיק 16 אניות שטות על פני ימנו זה. כנשמע יעמוד בראש הצי הרוטשילדי ספן רוסי גם ירחף עליו דגל רוסיא, הכל כדין וכהלכה. אבל בכל אלה לא יפיק רצון מסוחרי רוסיא.


"הצפירה", שנה שש עשרה, מס' 30, 15 בפברואר 1889, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

מערכה על פני מים רבים – 1889

על ארץ רבה.

[…]

– (מערכה על פני מים רבים). מכה"ע מודיעים כי האשכנזים נמנו וגמרו לבנות אנית-קיטור גדולה ואדירה אשר תלך למסעה על פני הנהרות הגדולים, ובתוכה תהיה שכית חמדת כל תוצאות ארץ אשכנז, מכל ענפי המסחר וחרשת המלאכה, להראותן בדרך מסעה לעמים אחרים ויושבי מדינות הים. אנית הקיטור הזאת תסור בדרכה אל כל חופי הנהרות הגדולים שבתבל, למען הרחיב את נטישות המסחר ותוצאות בתי חרשת המעשה שבארץ אשכנז ולתת להם מהלכים בכל שוקי המסחר בתבל. האניה הזאת תקרא בשם „הקיסר ווילהעלם“.

אוניית הנוסעים SS Kaiser Wilhelm II, לימים SS Hohenzollern II. מקור: ויקישיתוף

* * *

על ארץ רבה

(מערכה עשויה לטלטל) המסחר וחרשת המעשה אשר יעלו כפורחת בארץ אשכנז ימריצו את האשכנזים לבקש להם מדי פעם בפעם שוקי מסחר חדשים בארצות אחרות להוציא שמה את סחורותיהם לממכר. בימים האחרונים רחש לבם דבר חדש, לבנות אניה גדולה ולערוך בה מערכה כוללת לכל סחורות אשכנז ולהביא את המערכה המטלטלת הזאת אל חפי הימים בכל ארצות תבל להראות טיב סחורותיהן ולרכוש להם קונים בכל מקום. המחשבה הזאת קרוב לצאת לפעולת ידים.

האניה החדשה הזאת תקרא בשם „קיסר ווילהעלם“ ומדתה תגדל ממדת כל האניות שבעולם. ארך האניה או תיבת נח זאת יהיה 570 רגל, רחבה 70 רגל וקומתה 45 רגל. תחתים שנים ושלישים תעשה התבה. חומר הבנין יהיה ברזל עשת טהור והיתה בטוחה כי לא יקרנה אסון בדרכה. עשר לשכות גדולות עם יציעות על גביהן תהיינה לתבה זו מיוחדות לעניני המערכה, לבד מלשכות אחרות למושב האורחים, חדרי משכב, בתי מאכל ומשתה, בתי מקרא, חנויות לממכר כל מיני סחורות. בכל אלה יאיר מאור איליקטרי והאויר יהיה ממוזג תמיד בעזרת מכונות מיוחדות לזה. האניה תמהר מרוצתה יותר מכלל האניות שבעולם.

אחת לשנתים ימים תצא האניה מאשכנז וסבבה בארצות תבל ותתמהמה אצל כל עיר זמן שיספיק יושביה ולכל יושבי הגליל לבוא ולראות את המערכה. הערים אשר תעמוד האניה על חפיהן הן קאָפענהאגען, קראָנשטאדט, שטאקהאלם, גאטענבורג, לונדון, אמשטרדם, ראטערדדאם, אנטווערפען, באסטאן, נויארק, פילאדעלפיא, באלטימארע, בוענאס-איירעס, וולאפארעזא, סאן פראנציסקא, יאקאהאמא, נאגאסאקי, כלכותא, מעלבורן, קונסטנטינופול, אדעססא, אתונא, רומא, ליזאבון ובכלל כל ערי החפים הגדולות.

הוצאות בנין התבה הגדולה הזאת תעלינה ע"פ החשבון לסך חמשה מיליון מארק, ואגודת הקבלנים החפצה להוציא את החפץ לפעולות, תקוה כי לא יבצר מאתה למצא מוצא לכסף זה, יען כי הרבה טובה צפונה בתקנה זאת לתועלת המסחר וחרשת המעשה באשכנז, ועל יכן ישתתפו רבים במצוה זו לטובתם ולהנאתם. נוסף על התועלת תהיה האניה הזאת לכלי חפץ להאנשים הרוצים לתור את כל התבל כלו, כי תנעם להם הנסיעה באניה זו, וסבבו בכל ארצות תבל במשך שנתים ימים.


"הצפירה", שנה שש עשרה, מס' 250, 28 בנובמבר 1889, עמ' 3; שנה שבע עשרה, מס' 175, 15 באוגוסט 1890, עמ' 3. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית.טלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

התועבות הנוראות אשר יעשו סוחרי העבדים – 1872

חדשות שונות.

[…]

בימים האלה הציעו נבחרי בית מועד העם בבריטאניא לפני הממשלה יר"ה לאסור איסר לקנות עבדים ושפחות שחורים השבוים מאפריקא, ולשים קץ להתלאות אשר יסבלו האנשים האלה – אשר גם המה בצלם נבראו.

המ"ע הבריטאנים מודיעים את התועבות הנוראות אשר יעשו סוחרי אדם אלה עם האומללים האלה, לפני ימים לא כבירים מצאה אנית המלחמה „באלטארא“ סמוך לחוף „ראס איל באד“ (בין פרס ובין טורקיא) אניה קטנה מלאה עבדים שחורים המובלים לאירופה למכרם שמה.

ראש אנית המלחמה תפש את האניה הקטנה ויבא לתוכה, ומה השתומם במצאו בתוך האניה הקטנה ילדים קטנים רבים חולים בחולי הפאקען, ומונחים זה על זה,  ואין מרחם עליהם, וגם תשעה ושלשים עבדים גדולים מונחים על האניה נחלשים עד מאד ולא יכלו עמוד על רגליהם.

רופא האניה בקר את האניה – בפקודת רב החובל – וימצא שלשים וחמשה חולים בחולי הפאקען, וחמשה עשר מהם מתו טרם הגיעו אל חוף באמבאיי, ורבים מאתם מתו אחר כך, אדון האניה הקטנה נתן תודה כי מספר העבדים בצאתו אתם ממקומם היה 169, ובהדבק בהם מחלת הפאקען השליכום חיים אל הים, ומכולם נשארו רק עשרים, ובהם ילדים בני שלש שנה, ובטרם נשרט מהמכות אשר הוכו מיד שוביהם.

„תקותנו חזקה“ – יאמרו מ"ע הבריטאנים – „כי הממשלות הנאורות ישימו לבבם למנוע את הדבר הרע הזה אשר היא למרות רוח כל איש אשר בשם ההשכלה יתימר“.

גורנאל ישראלית.


"חבצלת", שנה שלישית, מס' 9, 20 בדצמבר 1872, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

לקרב המרוחקים – 1894

על ארץ רבה.

(לקרב המרוחקים). אדרכל אחד אמיריקאני הציע לאחד את ארצות צרפת ואנגליא בזרוע ים „לאַמאַנש“, ע"י בנין מעברות גדולות על שני החופים, באניות חזקות וגדולות אשר כל מכונת הקיטור עם העגלות, הנוסעים והמשאות יבואו בדרך הלוכם מעל היבשה אל תוך המעברות ההן, והן תעבירנה את כל הכבודה להחוף השני, ושם תפתחנה חרצובות מוטות ברזל את המעברה, ומסה"ב תרוץ דרכה הלאה במסלולה על היבשה, באין כל צורך להריק ולטעון את המשאות פה ושם העולה בדמים יקרים. מעברות כמו אלו כבר ישנן בשפך מימי „קארקינעצקי“ במסלת „Central Pacific“ גם במסלה הפילאדעלפית המאחדת את נויארק עם נאַרפאַלק, אשר המכונה עם עשרים עגלות ויותר תבאנה בהמעברה הגדולה, ותעבירם בערך חמש שעות 57 וויארסט. הבנאי הזה יוציא משפט, כי אין עצה טובה ומתוקנה מאשר לכונן מעברות כאלו בשני עברי החוף.


"הצפירה", שנה עשרים ואחת, מס' 131, 25 ביוני 1894, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

חברה למסע אניות קיטור בנהר דנעפר – 1887

חדשות שונות

במכה"ע „קיובסקאיע סלאווא“ אנו קוראים: „זה שבועות מספר אשר הקול יצא בעירנו כי תוסד פה אגודה חדשה למסע אניות קיטור על פני הנהר דנעפר ועתה נודע לנו ממקור נאמן כי אמת בפי השמועה. משטרי האגודה החדשה הזאת אשר בשם „החברה השניה למסע האניות וחרשת המעשה במי הנהר דנעפר וכל אפיקיו“ תכונה כבר ערוכים בכל וסדורים, ושלטון המקום נתן הסכמתו על תקנותיה ויציען לפני הממשלה לאשרן ולקיימן. מייסדי האגודה המה: מנהל בית החרשת לפסי מסלת הברזל בעיר בריאנסק האינזשינער וו. א. צאצקין, השר נ. פ. העססע, מנהל הבאנק המלוה כסף על קרקעות ג. מ. פיליפאוו, האזרחים הנכבדים אליעזר בראדסקי והסוחר מהמדרגה הראשונה ד. ס. מארגאלין. קרן הקימת אשר נתנו מיסדי האגודה לחפץ הזה עולה עד 600,000 רו"כ. יש תקוה כי האגודה אשר בראשה יעמדו אנשים גדולים ורבי פעלים כאלה תעמוד ותתקים ימים רבים ותצליח במעשיה, כי בתי המלאכה והחרשת הרבים העומדים ברשותם ישפיקו די עבודה ומשא לאניותיהם. עתה כבר צוו לבנות להם שמונה אניות קיטור על פי התכנית החדשה.


"היום" (סנקט פטרבורג), שנה שניה, מס' 30, 17 בפברואר 1887, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

עיר הספינות – 1857

800px-Bocca_Tigris.jpg
בוקה טיגריס, 1847. המקור: ויקישיתוף

עיר קאנטאן

בין המון הדברים הנפלאים אשר  ימשוכו עין הרואה בארץ כינא, אין דבר נשגב למחזה העין כמראה עיר קאנטאן עת תתראה מצד הנהר השוטף אצלה, לאור נר באישון לילה, יחד עם המחזה הנהדרה מהיאור עצמו. רחובות העיר לרוב צרים המה, וגגי הבתים ישרים המה ולא משופעים, הכתלים משוחים בצבעים מצבעים שונים. מימי הנהר מלאים מפה לפה באניות וספינות להמונים, גדולים וקטנים לפניהם מכל תבנית  ותמונה, יש מהן הבנויות כבתים, ורובן תבנית דגים להנה, נהדרות בכל מני פאר והדר. ואחרים מצופים זהב מקצה אל קצה, וחרותים מעשי ידי חושב עד להפליא. אניות כאלה נמצאו בתוכן כמה חדרים והיכלים מהודרים בכל כלילות יופי תתענג עין הרואה. בערך פרסה למעלה מהעיר קאנטאן, יושבת העיר הנקראת עיר-הספינות (שווי ממענדע שטאדט) ומספר יושביה לערך שני מאות אלף נפש. העיר הזאת ערוכה בסדר נכון וישר. הספינות הגדולות הסדורות בשורות שונות עומדות תשרתנה לרחובות, והקטנות תעבורנה ביניהן לאלפים מעבר לעבר רצוא ושוב כמראה הבוק בלי  חשך, ולפלא הוא לראות המון הספינות הקטנות האלו השוחות במרוצה נמרצה ברחובות המים האלו ואשה אל אחותה לא תקרבנה, לא תגענה זו בזאת כיד הנסיון הטובה על המלחים אשר הים להם כיבשה.

נגד עיר קאנטאן היאור רחב מאד וספינות המכילות אלף טאננען להלוך שם תוכלנה. חמשה עשר פרסאות למטה מהעיר איים רבים יתראו לעין, ואצל אחת מהם הנקראת  אי וואמפא רשות נתונה אל אניות הבאות מארצות אחירות לעמוד שמה ולקחת את סחורתן מתוכן אשר יקובלו בספינות קטנות מעם הארץ המביאות אותן אל מטרת חפצן. ועוד למטה מהעיר הלאה היאור הולך ומתרחב עד המקום אשר יקרא: המים החצונים, ואנשי איירופא יקראוהו באקקא טיגריס, ושם האיים מסובבים במבצרים חזקים בנוים מאבני גזית, ומשם היאור ישרך דרכו לאורך בין רוכסי הרים גבוהים, צורים וסלעים נוראים. אחורי כן מצדו האחר יתראו שדמות חול ושממות ציה גדולים עד מקום שתגיע עין הרואה. ומצדו השנית אדמה פוריה, מצמחי הרייז וחטים ומשם והלאה על הגבעות הגבוהות המצופות בעצי אלונים יראה הרואה בתים גדולים עומדים בדד מגורות הכהנים, ועוד הלאה כפרים גדולים ונחמדים לעין.

[…]


"המגיד", שנה ראשונה, מס' 19, 17 באפריל 1857, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

אספת בעלי האניות בפטרבורג – 1895

תלגרמות של הצפירה

(מאת החברה הרוסית).

[…]

פטרבורג 17 (29) ינואר. באספה לאנשי החברות בעלי אניות משא להובלת סחורה ולעוברים ושבים בימים ובנהרות אשר בארצנו, יקחו חבל שלש מאות איש. מטרת האספה לשים את כל המעקשים למישור בכל דרכי מסע האניות. אחת מן השאלות הערוכות לפני האספה היא איך לשים במים נתיבה מן הים השחור אל הים הבאלטי; איך לשים לחובה על בעלי האניות לחוש עתידות לפועלים מלחים ועבדים המשרתים באניות, להכין להם שכר קצוב לעת זקנה ומחלה, גם לאלמנותיהם וליתומיהם; ענין תשלומי השכר בעד המסע באניות, ותקון הסדרים בחופי הים אשר בערי המסחר.


"הצפירה", שנה שתים עשרה, מס' 15, 29 בינואר 1895, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

סוחרי היער השולחים דוברות על פני הדניעפר – 1897

מכתבים מרוסיא הלבנה. (ה)

יום ראש השנה לנוצרים יום השוק הוא בעירנו האמעל, יום הכניסה הוא לסוחרי היער אשר ב„רוסיא הלבנה“; ובאשר כמעט כל סוחרי היער ב„רוסיא הלבנה“ הנם יהודים, לכן כל אורחי העיר בימי השוק „וואיסליא“, הנמשכים מיום הראשון לירח יאנואר עד שמיני בו, יהודים המה; וממילא מובן שכשם שחוטמיהם משונים, אף כי טפוס מיוחד לחוטם היהודי, טפוס כללי, כן גם דרכי מסחרם ביער משונים, אף כי טפוס כללי למסחרם זה: לקנות ולמכור על הספק ועל הספק-ספיקא אולי ישלח ה' הברכה במשלח ידם. אך היהודי מסוגל הוא לשלוח לחמו על פני המים באפן כזה, כאשר יעשו סוחרי היער השולחים דוברות ורפסודות על פני מי הדניעפר ואגפיו.

בראשית ימי החרף יחלק הסוחר כספו להאכרים העגלונים כי יובילו את הקורות הגדועות מהיער ויוליכון אל חוף הנהר, כאשר יכסה השלג את הארץ ודרך חלקה תהיה לנוסעים בעגלות-החרף, וממילא מובן שהימים לשנים יחשבו אצלם עדי ירד השלג ארצה, כי בלעדי השלג ישאר כספם על קרן הצבי.

השלג יכסה הארץ וסוחר היער יחליף כחו להוציא כפי יכלתו את קורותיו ורהיטיו אל החוף, אל מקום אשד הנהר בימי האביב, ואז דאגות חדשות תסובנה אותו, כי נחוץ שנית לחלק כסף להאכרים יושבי נפות „רוסיא הלבנה“ המלחים ותופשי המשוט, להשיט הרפסודות הנגבה אל הערים קרעמענטשוג, יעקאטערינוסלאוו וחערסאן.

כאשר יזורב השלג והקרח מן הנהר, אז נטל על סוחר היער להכין עוגנים, חבלים, עבותים ואניות-התיר להמלחים לתור הדרך לפני הרפסודות ומזון ומחיה לכל העם הרב אשר על הרפסודות.

כה יניח היהודי מעותיו על הספק במשך שמונה חדשים רצופים, עד סוף ירח מאי, שאז תבאנה הרפסודות למחוז חפצן יעקאטערינוסלאווה, ואז עוד בחיק המקרים יוטל גורל מסחרו, יערו ועציו, כי בצאתו מעיר יעקאטערינוסלאוו לבא חערסאנה יפגוש בצורי החלמיש ובאבני הנגף, אשר בקרקע הנהר דניעפר, הנודעים בשם „פאָראָגים“. והיה אם ההצלחה תאיר פנים אליו ולא ישב הרוח ולא יתרוממו גלי הנהר, ועברו הדוברות בשלום, ואם יעמוד רוח סערה והנהר ישא דכיו, אז לשבבים תהיינה הרפסודות, וכל הונו כקצף על פני המים היה יהיה.

אולם גם בבואו בשלום אל הנמל בחערסאן העיר עם כל רפסודותיו, לשלום מר לו מר, כי הקונים בחערסאן גם המה רבם יהודים וכל משאם ומתנם אך בהקפה הוא, וקנה הקונה את הרפסודות ונתן שטרות תחת הקורות, וסוחר היער היהודי שוב ישוב בשמחה הביתה, בזכרו שלמצער השטרות אינם מבקשים ממנו מזון לחם, בשר-חזיר ושומן, אשר בשארית דמיו ובמוח עצמותיו הספיק בכל הדרך הרחוקה הזאת להמלחים ולמשיטי הרפסודות, ובא הביתה ושב אל מסחרו, כי מסחרים אחרים הלא אין לו, והשליש את שטרותיו אצל המלוים וחוזר חלילה. אומרים אמר, כי הסוחר הרוסי ק. שלח גם הוא דוברות פעם אחת על פני מי הדניעפר ויהי בראותו את גלגולי המקרים עד בוא היער אל המקום הנועד ויאמר: „אחת נשבעתי ולא אשנה שלא אוסיף עוד לסחור במסחר כזה, אשר בטבילה אחת אֵענה ובטבילה אחת אֵעשר; דיה אך טבילה אחת לקורותי בהפאראגים וכל תקותי תרד במצולות כמו אבן“. והנה כי כן מסחר היער הוא כלו בידי היהודים לא מאשר חטפוהו בידיהם, אך באשר הסוחרים הרוסים הניחו את המסחר המלא חליפות ותמורות בידיהם, כי למסחר הזה נחוץ בטחון, אמונה וערבון-הלב, לסחור ולגול על ה' דרכי המסחר, אולי ירחם.

אבל לב היהודי גם הוא הלא בשר הוא ולא אבן, ועלול הוא איפוא להפקע ממסחר שטרדותיו והכנותיו וגלגולי סבותיו ימשכו כמעט שנה שלמה, לכן מאז ומקדם סחר היער יחלק לשלשה חלקים, ובשלש כתות יסחר מסחרו.

הכת הראשונה של סוחרי היער המה אנשים שלקחו למו יער עץ לבראו וקורותיו ימכרו ביער או על חוף הנהר.

הכת השניה המה בעלי הכסף, הקונים קורות מוכנות, גדועות וסדורות על החוף או ביער מבעלי היער שבראוהו, להוליכן אל ערי הנגב למכרן שם.

והכת השלישית המה הקבלנים המקבלים עליהם לשכור מלחים, חובלים ותופשי המשוט, לכלכלם עדי הביאם את הרפסודות אל המקום הנועד למו.

(המשך יבוא)

* * *

אניות-תיר כאלה בכל מפלגת הרפסודות משש עד שבע ובכל אניה ואניה ששה תופשי משוט ותיר אחד (Дубовикъ). תופשי המשוט מקבלים פרס מצער ככל מנהיגי דוברות, אבל התירים מקבלים בעד משך ימי המשיט פרס גדול; ישנם מקבלים שלש מאות רו"כ וישנם מופלאים ביניהם המקבלים שכרם בעד הזמן הקטן הזה גם שבע ושמונה מאות רו"כ.

לכל מפלגת רפסודות ממונה משגיח, מנהל העסק, ומנהל החשבונות בדרך מסעם, ולא לחנם כתב הסופר הנכבד מר לעווינסקי במאמרו „מעל מכסה האניה“, כי אספת רפסודות כזאת היא „חתיכת ליטא“ על הנהר.

הנה כי כן, בשנה הנוכחית, כאשר תמעט מכסת הרפסודות באלף ושתי מאות רפסודות, נקל להבין, כי חתיכה גדולה מליטא, חתיכה הראויה להתכבד ממנה, תהיה לבשר המת בחי, כי תחדל מקבל לשד החיים, לשד המחיה והכלכלה לתוכה. כעשרת אלפים אכרים במחוז רעציצע (פלך מינסק) ובמחוז ראגאצאוו (פלך מאהילעוו) נשארו בלא עבודת מעשה, לא נשכרו להשיט הרפסודות ולא קבלו מבעלי הרפסודות כסף קדימה ויחדלו בחרף הנוכחי מקנות בחנויות הערים סביבותם גם הדברים שהסכינו בם תמיד לקנותם, וידל משא ומתן החנונים בכל ערי המחוזות האלה, ויבואו גם המה האמעלה ליום השוק אולי ירחם ה' ויפתח למו ארובות הסרסרות.

[…]

מ. ש. קאזארנאוו.


"הצפירה", שנה עשרים וארבע, מס' 39, 26 בפברואר 1897, עמ' 2; מס' 44, 4 במרץ 1897, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

אנית קיטור נושאת מרכבות מסע – 1896

התערוכה בניזני-נאווגאראד. (ד)

(סוף מגליון 180)

[…]

עתה נבוא אל בנין מסה"ב האוראלית. גזרת הבניה – על פי טעם הרוסים. באמצע הבנין תכירנה מקומן תבניות אנית הקיטור המפלסת לה נתיב בין גלדי הקרח הסאמארית ומעבר מרכבות המסע בארחות מים הסאמארי. המעבר הזה יצא לפעולה על פני אנית קיטור גדולה, אשר נבנתה לדבר הזה ביחוד באנגליא, שעל המכסה אשר לה נערכו ארבע מסלות מטילי ברזל. על ראש האניה תתנשא על עבי גבי עמודים סוללה מתנועעת, המתאחדת והמתחברת עם הסוללה אשר בחוף, בה בשעה אשר תגיע האניה וקרבה ובאה אל החוף, מכונת הקיטור ומרכבות המסע תרדנה חליפות אשה אחר רעותה, בעזרת אופנים צינוריים וגלגלי תנופה, מגובה הסוללה אשר לאנית הקיטור, וירדו והתיצבו ועמדו על אחת ממסלות מטילי הברזל, הערוכות על מכסה האניה, אשר יש לאל ידיו להכיל עשרים וארבע מרכבות מסע עם כל הכבודה אשר ברגליהן. כל המעבר הזה יצא אל הפועל במשך שעה אחת.


"הצפירה", שנה עשרים ושלוש, מס' 181, 24 באוגוסט 1896, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

אניות-עשן מרוסלאנד לפאלען – 1857

חדשות

[…]

הסוחר קרל אַ ווענטשער בעיר בראָמבערג כרת ברית את הדירעקטיאן מהדאמפשיפפַאהרט בממלכת פאלען ובקרב הימים ילכו תמיד אניות-עשן באין מעצור מן עיר טילזוט, דרך קעניגסבערג, עלבונג, דאנציג, בראמבערג, טהאַרן עד ווארשויא, ומשם לטילזוט! מן פאלען ילכו השתי אניות הנקראות בשם „זאנדאמירסץ“ וקראקאוו ומן פרייסען ילכו וישובו שתי אניות כאלה! מהדבר הזה תצמח תועלת גדולה למסחר וקנין ולכל איש מערי רוסלאנד הקרובות לטילזיט אשר יחפוץ ליסע לפאלען בדרך קצרה ובמעט הוצאות!


"המגיד", שנה ראשונה, מס' 23, 19 במאי 1857, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.