התנפלות חדשה של היפונים על פורט ארטור – 5 מאי 1904

תלגרמות.

(של הסוכניות התלגרפיות הרוסית והמסחרית).

21 אפריל 4 מאי

[…]

פטרבורג. הפלגמן הראשי בדיביזיה השניה של צי המלחמה, סגן האדמירל בעזאבראזוב, נתמנה למפקד האיסכדרה הראשונה של צי ים השקט.

ממלא מקום שר שטב הים הראשי, מבני־לויתו של הוד־מלכותו הקונטר־אדמירל רוזשדעסטזוענסקי נתמנה למפקד האיסכדרה השניה של צי הים השקט וביחד עם זה נשאר במשרתו, שהוא עומד עליה עתה.

בשטב של מפקד הצי בים השקט נתמנו: הקפיטן ממדרגה השניה סטעצענקו לפלג־קפיטן הראשון, הקפיטן ממדרגה השניה קלאדו לראש מחלקת צבא־הים; שר־הגדוד מהשטב הראשי הנסיך וואנדבולסקי נתמנה לראש מחלקת הצבא.

הקונטר־אדמירל רוזשדעסטווענסקי, לרגלי הצרך למהר ולהוציא אל הפועל את תכנית האיסכדרה השניה של צי הים השיט שנמסרה לידו, מתפטר, ברשיון הרוממות, מעבודתו בשטב־הים הראשי. חובות ראש שטב הים הוטלו על הקונטר־אדמירל ווירעניוס.

סבסטופול. המון עם גדול לוה את סקרידלוב בצאתו לדרכו. ראש העיר הגיש לו תמונה קדושה. רב העדה העברית הגיש לו כתבי-הקדש. כל המלוים ברכו בהצלחה את האדמירל סקרידלוב, שבמשך עת קצרה הספיק לרכוש לו אהבה וכבוד מצד כל.

[…]

ההתנפלות על פורט־ארטור.

פורט־ארטור. ביום 20/4 בשעה 1 אחר חצות הלילה נראו 5 אניות־מוקש יפונית, ונגדן התחילו תיכף ומיד להמטיר אש מן המבצרים ומן אניות־המשמר „גיליאק“, „גרעמיאשצו“ ו„אטוואזשני“; אניות־האויב הוכרחו לסוג אחור. בה בעת נראו על האופק מצד דרום אניות יפוניה. לפניהן התנועעה אנית־שרפה, אשר הלכה אל עבר המבוא אל החוף; אחרי אשר נהרסה ע"י ירידות נטבעה האניה הזאת. לפני השעה השניה קרבו עוד שתי אניות־שרפה, שהתפוצצו ע"י יריות וטבעו גם הן. בשעה 2 וחצי התחילו להתקרב עוד 4 אניות־שרפה, 3 מהן נפגעו במוקשינו; מארבע האניות האלה נטבעו תיכף 2; השלישית והרביעית נפגעו מהאש שהמטירו הבטריות והאניות, שבהן השתתפה גם „אסקולד“. בשעה 2 וארבעים מינוט קרבו עוד 3 אניות שרפה, מהן התפוצצה אחת, השניה נטתה ותושלך אל החוף, והשלישית נטבעה ע"י הכדורים שלנו. המלחמה נמשכת.

פורט-ארטור. בשעה 4 נראתה אנית-מוקש אחת, אחריה עוד 4; שתים מהן נטבעו ע"י היריות מהבטריות והאניות, שתים קבלו פרצים; מלחי אניות השרפה נמלטו בסירות, עליהם ירו. רובם הומתו, שאריהם לוקחו בשבי. אצלנו אן כל אבדות.

פורט-ארטור. בשעה 4 וחמשה עשר מינוט נראתה מתחלה אנית-מוקש יפונית אחת, ותכף אחרי זה נראו עוד ארבע אניות-מוקש; מהן נטבעו שתים ע"י היריות מהבטריות והאניות, ושתים נתנזקו ולוקחו על החבל והובלו משם. מאניות-השרפה היפוניות ירו מכלי-תותח ממהרים לירות וממכונות-מורות. מלחי אניות-השרפה שנטבעו נצלו בסירות-הצלה, שמהרו ללכת אל הים. אל סירות ההצלה האלה המטרנו אשר חזקה מקני-רובים וממכונות-מורות. רוב האנשים שנצלו נהרגו, שאריהם לוקחו והזדיינותם הוסרה מעליהם. לאור הבקר ראו, כי על שתי אניות-שרפה יפוניות נמצאים על הגשרים והארובות יפונים, שנשארו בחיים. תכף נשלחו מהחוף ומהאניה „גיליאק“ סירות, שבעזרתם נצלו תשעה אנשים. בעת שהתנפלו אניות-השרפה השתמשו אניות-האויב בפנסי-הים. אבדות היפונים אנשי-הצבא נמוכים נפצעו שבעה, שני אופיצירים נפצעו קשה, שלשה עשר אנשי-צבא מתו מהפצעים, נצלו ולוקחו בשבי תשעה. אנשי-הצבא הנמוכים שלנו החמו, האכילו והלבישו את הנפצעים ואת אלה שלוקחו בשבי. הנפצעים נשלחו אל האניה „מונגוליה“. למרות אשר המלחמה היתה גדולה, בכל זאת אין אצלנו כל אבדות. חלק מהשבוים נחקרו. לפי דבריהם, יצאו אניות-השרפה מאחד החפים בקוריאה. על אניות-השרפה נמצאו רק מלחים.

פורט-ארטור (המשך). עד הבקר עמדו מרחוק יותר מעשר אניות-מוקש של האויב. מרחוק המטירו עליהן אש. בחצי השעה העשירית בבקר נתקבלה ידיעה, כי האיסכדרה היפונית נמצאת בקרבת פורט-ארטור. שתי סירות-הצלה של האויב הושלכו אל החוף.

בבקר באו הנה במסע מס"ב הנסיך הגדול בוריס וולאדימירוביץ. – המון עם גדול עומד ומביט במנוחה על תמונות המלחמה הנוראה.

למרות האש החזקה והתכופה לא פסק בית-הדפוס של העתון „נאוו. קראי“, הנמצא בקרבת החף, את עבודתו התכופה לגמור את הדפסת הגליון, שיצא בזמנו הקבוע – בשעה השמינית בבקר.

פטרבורג. התלגרמה של הנציב על שם הנסיך הגדול אלעקסי אלכסנדרוביץ מיום 20/4:

בהכנעה מודיע אני להוד-רוממותך ע"ד התנפלות חדשה של היפונים על פורט-ארטור, שהוכתה אחור באופן מוצלח בלילה הזה; מטרת היפונים היתה לחסום המבוא לפורט-ארטור. בשעה הראשונה בלילה ראו הבטריות המזרחיות, הנמצאות בקרבת החף, חמש אניות-מוקש יפוניות, אשר לרגלי האש שהמטירו הבטריות ואניות-ההגנה שבו לצד דרום. בשעה הראשונה ו-45 מינוט נראתה אנית-השרפה הראשונה שהתקרבה בלוית אניות-מוקש אחרות; אל אנית-השרפה הזאת המטירו אש הבטריות והאניות. כעבור שלש ארבע שעות ראו לאור פנסי-הים שורה ארוכה של אניות-שרפה, שהלכו למבוא-החף מצד מזרח  ודרומית-מזרחית. האניות „אטוואזשני“, „גיליאק“, „גרעמיאשצי“ והבטריות מהשורה הראשונה על החף המטירו אש בלי-הפסקות ויכו אחור כל אניות-שרפה בפני עצמה ביחוד ע"י אש מצד הארטילריה, ע"י מוקשי אואיטהיד שפזרו אנית-המוקשים ואניות-המורים למוקשים שלנו וכן גם ע"י מפץ מוקשים אחדים, שבהם חסמו את המבוא אל החף. באופן כזה נטבעו במבוא-החף 8 אניות-קיטור יפוניות מלבד זאת, לפי שמודיעים ראשי הצבא, האבידו הבטריות שלנו והסירות של האניה „גיליאק“ שתי אניות-מוקשים יפוניות.

בתחלת השעה החמשית בבקר הפסיקו הבטריות והסירות לירות אש תכופה והן מורות רק לעתים רחוקות אל אניות-המוקש, העומדות על האופק. כל אניות-השרפה היו מזוינות בארטילריה המהירה-לירות ובמכונות-מורות, שמהן ירה האויב בלי הפסקה. מהאנשים שחפצו להנצל בסירות-ההצלה עצרנו עד עתה ולקחנו מאניות-השרפה עד 30 איש, ובזה שני אופיצרים שנפצעו פצעים קשים מאד. לבקר את מבוא-החף ולאסוף את האנשים קשה עתה לרגלי הגלים העזים, המכים בים. אצלנו אין כל אבדות. נפצע פצע קל איש-צבא נמוך אחד מאנית-המוקש „באיעוואי“.

בעת שנראתה אנית-השרפה הראשונה בלוית אניות-המוקשים עברתי אני, בלוית ראש השטב למערכות-המלחמה הגינירל-ליטננט זשולינסקי  והפלג-קפיטן ממדרגה ראשונה אבערהארד, – אל האניה „אטוואזשני“, בשביל לתת בעצמו פקודות בדרך ישרה בדבר התנפלות אניות-השרפה. על המבצרים נמצא הגינירל-ליטננט סטיסיל ועל הסירה „גיליאק“ נמצא הקונטר-אדמירל לושצינסקי, בתור ראש צבא-ההגנה של החף.

טיאן-צזין.  השלטונים הרוסים קבלו ידיעה, כי תשע אניות-מסחר יפוניות הלכו בכל מהירות-מהלכן אל המבוא, המוביל לחוף הפנימי של פורט-ארטור בכוונה לחסום את החף. אניות-המסחר האלה נטבעו ע"י האש, שהמטירו הבטריות של החף. המבוא נשאר נקי ובלתי נחסם.

[…]


"הצֹפה", שנה שנייה, מס' 393, 5 במאי 1904, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s